Auteursinstructies

Informatie voor auteurs
De Intensivist is het tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care-NVIC. Het verschijnt tweemaandelijks in Nederland en België en heeft een oplage van ongeveer 1000.

Doel en reikwijdte
De Intensivist publiceert originele artikelen (‘Onderzoek’) van experimentele, translationele, klinische, epidemiologische aard of implementatiestudies op alle relevante gebieden van de intensive care-geneeskunde. Ook case reports en reviews zijn welkom, naast bijdragen voor de verschillende rubrieken. Het beoogde publiek bestaat uit zowel volwassenen- als kinderintensivisten (in opleiding), IC-verpleegkundigen, en overige gezondheidsmedewerkers die zijn betrokken bij de zorg voor IC-patiënten. Het tijdschrift verschijnt in het Nederlands.
Ingediende manuscripten worden beoordeeld door onafhankelijke reviewers en de redactieraad. Het tijdschrift vraagt geen bijdrage in de publicatiekosten en kleurenafbeeldingen worden gratis geplaatst.

Ethische normen
Manuscripten waarin origineel onderzoek wordt beschreven waarin mensen zijn betrokken als onderdeel van het onderzoek, moeten een verklaring bevatten dat het onderzoek is goedgekeurd door een Ethische Commissie en is uitgevoerd in overeenstemming met de ethische normen die zijn vastgelegd in de Verklaring van Helsinki van 1964 en de latere wijzigingen daarvan. Voor case reports is, bij voorkeur schriftelijke, toestemming nodig van de patiënt of diens vertegenwoordiger. Manuscripten die dierexperimentele onderzoeken rapporteren zijn niet geschikt voor De Intensivist. Het is de verantwoordelijkheid van de auteur aan bovengenoemde eisen te voldoen en auteur zal verantwoordelijk worden gehouden indien er sprake blijkt te zijn van ongeldige verklaringen. De redactieraad behoudt zich het recht voor om manuscripten te weigeren die niet voldoen aan bovengenoemde eisen. De redactieraad houdt zich aan de richtlijnen van de International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) met betrekking tot auteurschap en wetenschappelijk handelen.

Informed consent
In de tekst moet worden vermeld dat alle beschreven personen toestemming (informed consent) hebben gegeven voorafgaand aan hun deelname aan het onderzoek, of dat de Ethische Commissie heeft afgezien van de noodzaak voor informed consent. Betreft het een case report, dan moet informed consent van beschreven patiënt(en) of diens vertegenwoordiger, bij voorkeur schriftelijk, worden verkregen voor publicatie. Identificerende informatie (namen, initialen) en foto’s waarop de patiënt herkenbaar staat afgebeeld moeten worden vermeden, tenzij de informatie essentieel is voor wetenschappelijke doeleinden. In dat geval moet de patiënt, of diens vertegenwoordiger, schriftelijk informed consent geven voor publicatie van deze informatie, na kennis te hebben genomen van het manuscript. Dit is in overeenstemming met de vereisten van het ICMJE voor manuscripten die worden ingediend bij biomedische tijdschriften (www.icmje.org).
N.B. het informed consent moet niet worden toegevoegd bij het indienen van het manuscript maar moet bij navraag kunnen worden getoond. Om aan te geven dat informed consent is gegeven, moet de betreffende box op het auteursformulier worden aangevinkt.

Categorieën
De volgende categorieën manuscripten komen in aanmerking voor publicatie: onderzoek, overzichtsartikelen, systematische reviews, meta-analyses, case reports. Daarnaast zijn er terugkerende rubrieken waarvoor kopij kan worden ingestuurd.

Onderzoek
Publicatie van een onderzoek voldoet aan de criteria die gesteld worden voor de registratie als intensivist. Auteurs worden aangemoedigd om in hun manuscript te verwijzen naar (inter)nationale registers van studies (zoals clinicaltrials.gov), waar van toepassing. De geprinte versie is maximaal 1500 woorden in totaal (inclusief samenvatting, exclusief referenties) met 2-3 figuren/tabellen. Verwijzingen naar referenties worden wel opgenomen in de tekst, maar de referentielijst staat alleen online (via QR-code). De tekst moet een samenvatting, inleiding, methoden, resultaten, discussiesectie en (maximaal 15) referenties bevatten. De samenvatting mag niet langer zijn dan 250 woorden en moet gestructureerd zijn: achtergrond, methoden, resultaten, conclusies. Neem geen verwijzingen naar referenties op in de samenvatting. Er moet gebruik worden gemaakt van tussenkopjes. Auteurs moeten minimaal 3 trefwoorden opgeven, deze worden online geplaatst. Auteurs dienen 2-3 meerkeuzevragen (inclusief antwoorden) in met betrekking tot het onderwerp van het manuscript. Deze vragen zullen ook online toegankelijk zijn.
Indien gewenst kan er tevens een uitgebreider manuscript online worden gepubliceerd, dit is echter niet noodzakelijk. Via QR-codes verkrijgt de lezer online toegang tot het eventuele uitgebreidere manuscript, referenties, trefwoorden en meerkeuzevragen. Het uitgebreidere online-manuscript mag niet langer zijn dan 3000 woorden, inclusief samenvatting, exclusief referenties (maximaal 30, met een aparte referentielijst die losstaat van de referentielijst van de geprinte versie), tabellen en legenda's. Daarna volgen tabellen en figuren (online maximaal 6 in totaal). Het manuscript moet aan de volgende criteria voldoen:

 • Het manuscript presenteert de resultaten van wetenschappelijk onderzoek;
 • De volledige resultaten zijn niet eerder elders gepubliceerd;
 • Analyses worden volledig beschreven in het manuscript;
 • Conclusies worden op een duidelijke en beknopte manier gepresenteerd en worden ondersteund door de gegevens;
 • Het onderzoek voldoet aan alle geldende ethische normen;
 • Het artikel voldoet aan de juiste rapportagerichtlijnen en gemeenschapsnormen voor volledige openbaarmaking van gegevens;
 • Belangenconflicten moeten duidelijk in het manuscript worden vermeld;

Review
Publicatie van een review voldoet aan de criteria die gesteld worden voor de registratie als intensivist. Overzichtsartikelen, systematische reviews en meta-analyses mogen niet langer zijn dan in totaal 1500 woorden (inclusief samenvatting, exclusief (maximaal 35) referenties). Het manuscript moet tussenkopjes bevatten. Er zijn maximaal 2-3 tabellen en figuren toegestaan. Verwijzingen naar referenties worden wel opgenomen in de tekst, maar de referentielijst staat alleen online (via QR-code). De samenvatting mag niet langer zijn dan 250 woorden en moet gestructureerd zijn: achtergrond, methoden, resultaten, conclusies, met uitzondering van een niet-systematische review, die een niet-gestructureerde samenvatting bevat. In de samenvatting mogen geen referenties worden opgenomen. Auteurs moeten minimaal 3 trefwoorden opgeven, deze worden online geplaatst. Auteurs dienen 2-3 meerkeuzevragen (inclusief antwoorden) in met betrekking tot het onderwerp van het manuscript. Deze vragen zullen ook online toegankelijk zijn via een QR-code.

Indien gewenst, kan er tevens een uitgebreider manuscript online worden gepubliceerd, dit is echter niet noodzakelijk. Via een QR-code verkrijgt de lezer online toegang tot het eventuele uitgebreidere manuscript, referenties, trefwoorden en meerkeuzevragen. Het uitgebreidere online-manuscript mag niet langer zijn dan 3000 woorden inclusief samenvatting, exclusief referenties (maximaal 70, met een aparte referentielijst die losstaat van de referentielijst van de geprinte versie), tabellen en legenda's. Daarna volgen tabellen en figuren (online maximaal 6 in totaal) met titels boven en legenda's onder deze elementen.

Case reports
Publicatie van een case report voldoet aan de criteria die gesteld worden voor de registratie als intensivist. De tekst van een case report moet een samenvatting, inleiding, case report, bespreking, tabellen en figuren (2 in totaal) en verwijzingen naar referenties bevatten. De referentielijst wordt online geplaatst, de lezer krijgt toegang via een QR-code. De tekst mag in totaal maximaal 1000 woorden bevatten (inclusief samenvatting, exclusief referenties); de samenvatting mag niet langer zijn dan 150 woorden en mag ongestructureerd zijn. In de tekst moet melding worden gemaakt van informed consent van de beschreven patiënt. Auteurs dienen 2-3 meerkeuzevragen (inclusief antwoorden) in met betrekking tot het onderwerp van het manuscript. Deze vragen zullen ook via een QR-code online toegankelijk zijn.

Overige rubrieken
Vermeld bij het indienen de naam van de rubriek in de titel.

Column
Publicatie van een column voldoet niet aan de criteria die gesteld worden voor de registratie tot intensivist. Columns worden alleen op uitnodiging van de redactieraad geschreven. Een column is niet langer dan 400 woorden en eventueel 1 illustratie. Referenties zijn niet toegestaan.

Het gras bij de buren
Publicatie in de rubriek Het gras bij de buren voldoet aan de criteria die gesteld worden voor de registratie als intensivist voor de eerste auteur van beide partijen. In de rubriek Het gras bij de buren worden best-practice en pro-/con debatten beschreven. Maximaal twee partijen, met ieder maximaal twee auteurs, beschrijven in (in totaal) maximaal 1200 woorden (inclusief samenvatting, exclusief referenties) en 1-2 illustraties/grafieken een onderwerp waar sprake is van variatie in uitvoer. Verwijzingen naar (maximaal 30) referenties worden wel opgenomen in de tekst, maar de referentielijst staat alleen online. De lezer krijgt toegang tot de referentielijst via een QR-code.

Impact
Publicatie in de rubriek Impact voldoet aan de criteria die gesteld worden voor de registratie als intensivist. In de rubriek Impact wordt een relatief recent gepubliceerde randomized controlled trial met klinische relevantie in 2 delen beschreven en geëvalueerd. Belangrijk: om dubbelinzendingen te voorkomen, dient de redactieraad van tevoren benaderd te worden over het voornemen om een Impact-manuscript te gaan schrijven. Indiening is alleen toegestaan na goedkeuring door de redactieraad. Het totaal aantal woorden is maximaal 700 (exclusief referenties). Er mag 1 illustratie/grafiek toegevoegd worden. Verwijzingen naar referenties (maximaal 15) worden wel opgenomen in de tekst, maar de referentielijst staat alleen online (via QR-code). De gepubliceerde trial wordt in een vastgesteld format samengevat (dit deel mag maximaal 200-300 woorden zijn):

 • Achtergrond: waar gaat het om, welke patiëntenpopulatie/ziektebeeld, wat is het belang;
 • Doel van de studie: wat moest primair aangetoond worden, wat waren belangrijkste secundaire uitkomstmaten/subgroepanalyses;
 • Design: dubbelblind, placebo-gecontroleerd, gerandomiseerd, etc. Hoe was de studie gepowered, patiëntenpopulatie (belangrijkste inclusie/exclusiecriteria);
 • Interventie: welk medicijn, dosis, duur, etc;
 • Belangrijkste resultaten: primair eindpunt, maar ook relevante secundaire eindpunten, eventuele bijwerkingen;
 • Statistische analyse: bijvoorbeeld number needed to treat;
 • Conclusie.

De bespreking van het artikel is meer beschrijvend dan deel 1, maar ook in een vast format (dit deel mag maximaal 400-500 woorden zijn):

 • In een zin samengevat de patiëntenpopulatie en resultaten;
 • Validiteit: zijn de resultaten valide, voldoende power om de vraag te beantwoorden, etc.;
 • Betekenis: zijn de patiënten/resultaten van belang voor de Nederlandse situatie, waarom wel/niet;
 • Consequentie: wat betekent dit voor de (Nederlandse) klinische praktijk, wat moeten we wel/niet anders gaan doen, wat zijn de argumenten daarvoor.

Auteurs dienen 2-3 meerkeuzevragen (inclusief antwoorden) in met betrekking tot het onderwerp van het manuscript. Via een QR-code zal een link naar de oorspronkelijke publicatie beschikbaar zijn, met de referenties en meerkeuzevragen.

Van eigen bodem
Publicatie in de rubriek Van eigen bodem voldoet aan de criteria die gesteld worden voor de registratie als intensivist. In deze rubriek wordt een recente, klinisch relevante, toppublicatie uit Nederland of met duidelijke relevante Nederlandse inbreng, door de betrokken onderzoeker beschreven en geëvalueerd. Maximaal aantal auteurs is 2, maximaal aantal woorden 700 (exclusief referenties). Er mag 1 illustratie/grafiek toegevoegd worden. Verwijzingen naar (maximaal 15) referenties worden wel opgenomen in de tekst, maar de referentielijst staat alleen online (via QR-code). Het gepubliceerde artikel wordt in een vastgesteld format samengevat (dit deel mag maximaal 200-300 woorden zijn):

 • Achtergrond: waar gaat het om, welke patiëntenpopulatie/ziektebeeld, wat is het belang;
 • Doel van de studie: wat moest primair aangetoond worden, wat waren belangrijkste secundaire uitkomstmaten/subgroep-analyses;
 • Design: dubbelblind, placebo-gecontroleerd, gerandomiseerd, etc., hoe was de studie gepowered, patiëntenpopulatie (belangrijkste inclusie/exclusiecriteria);
 • Interventie: welk medicijn, dosis, duur, etc.;
 • Belangrijkste resultaten: primair eindpunt, maar ook relevante secundaire eindpunten, eventuele bijwerkingen;
 • Statistische analyse: bijvoorbeeld number needed to treat;
 • Conclusie.

De bespreking van het artikel is meer beschrijvend dan deel 1, maar ook in een vast format. Dit deel mag maximaal 400-500 woorden zijn:

 • In een zin samengevat de patiëntenpopulatie en resultaten;
 • Validiteit: zijn de resultaten valide, voldoende power om de vraag te beantwoorden, etc.;
 • Betekenis: (zijn de patiënten/resultaten van belang voor de Nederlandse situatie, waarom wel/niet?;
 • Consequentie: wat betekent dit voor de (Nederlandse) klinische praktijk, wat moeten we wel/niet anders gaan doen, wat zijn de argumenten daarvoor.

Auteurs dienen 2-3 meerkeuzevragen (inclusief antwoorden) in met betrekking tot het onderwerp van het manuscript. Via een QR-code zal een link naar de oorspronkelijke publicatie beschikbaar zijn met de referenties en meerkeuzevragen.

BasICs
Publicatie in de rubriek BasICs voldoet aan de criteria die gesteld worden voor de registratie tot intensivist. In enkele zinnen wordt een klinische situatie geschetst met betrekking tot een situatie die we geregeld tegenkomen (bijvoorbeeld tijdens een consult, gerelateerd aan sedatie, shock, etc). Na deze korte beschrijving ligt de focus op een specifiek onderdeel van het ziektebeeld/klinische probleem. Met gebruik van literatuurverwijzingen worden de pathofysiologische mechanismen, diagnostische overwegingen, behandelopties, etc. beschreven. Het manuscript mag maximaal 1200 woorden (inclusief samenvatting, exclusief referenties) en 1-2 illustraties/grafieken bevatten. Verwijzingen naar (maximaal 15) referenties worden wel opgenomen in de tekst, maar de referentielijst staat alleen online en is via een QR-code toegankelijk. Auteurs dienen tevens 2-3 meerkeuzevragen (inclusief antwoorden) in met betrekking tot het onderwerp van het manuscript. Ook deze zijn via een QR-code online toegankelijk.

Vijf-Visite-Vragen
Publicatie in de rubriek Vijf-Visite-Vragen voldoet aan de criteria die gesteld worden voor de registratie als intensivist. In deze rubriek Vijf-Visite-Vragen ligt de focus juist op iets specifieks, op de achterliggende gedachten bij diagnostische overwegingen en klinische behandelingen. In enkele zinnen wordt een klinische situatie geschetst, bijvoorbeeld een patiënt met een galsteenkoliek krijgt pethidine als pijnstilling. Na deze korte beschrijving ligt de focus op een specifiek onderdeel van het ziektebeeld/klinische probleem. In dit voorbeeld: waarom wordt gekozen voor dit middel? Wat is de bewijsvoering dat dit middel beter is dan een alternatief middel? Etc. Met gebruik van literatuurverwijzingen worden de overwegingen beargumenteerd. Het manuscript mag maximaal 1200 woorden (inclusief samenvatting, exclusief referenties) en 1-2 illustraties/grafieken bevatten. Verwijzingen naar (maximaal 10) referenties worden wel opgenomen in de tekst, maar de referentielijst staat alleen online en is via een QR-code toegankelijk. Auteurs dienen tevens 2-3 meerkeuzevragen (inclusief antwoorden) in te dienen met betrekking tot het onderwerp van het manuscript. Ook deze zijn via een QR-code online toegankelijk.

Wat zie ik?
Publicatie in de rubriek Wat zie ik? voldoet niet aan de criteria die gesteld worden voor de registratie tot intensivist. De rubriek mag 1-2 foto's bevatten met een legenda en een korte anamnese. Het manuscript bestaat uit maximaal 200 woorden en bevat beknopt relevante klinische informatie. Verwijzingen naar referenties (maximaal 5) worden wel opgenomen in de tekst, maar de referentielijst staat alleen online en is via een QR-code toegankelijk. Ook het antwoord op de vraag ‘wat zie ik’ is via de QR-code toegankelijk. De diagnose wordt dus niet in het geprinte manuscript vermeld. Zorg voor informed consent van de patiënt (of diens vertegenwoordiger) die in de casus wordt beschreven.

rIChtinggevend
Publicatie in de rubriek rIChtinggevend voldoet niet aan de criteria die gesteld worden voor de registratie als intensivist. Op uitnodiging zal de voorzitter van een recent gereedgekomen richtlijn gevraagd worden om de highlights van de richtlijn te beschrijven. Er mogen maximaal 2 auteurs zijn, er worden geen referenties gebruikt. Het manuscript mag maximaal 700 woorden en 1 illustratie/grafiek bevatten. Via de QR-code is de complete richtlijn toegankelijk.

Mijn centrale lijn
Publicatie in de rubriek Mijn centrale lijn voldoet niet aan de criteria die gesteld worden voor de registratie tot intensivist. In deze rubriek wordt in 350 woorden en maximaal 1 illustratie een persoonlijke gebeurtenis/situatie gerelateerd aan intensive care-geneeskunde beschreven.

Hora est
In de rubriek Hora est, wordt een IC-gerelateerd proefschrift uitgelicht, waarbij zowel basaal, translationeel als klinisch onderzoek welkom is. Promovendi kunnen zich kenbaar maken bij de redactie via info@de-intensivist.nl, onder vermelding van ‘Hora est’. Gaat de redactie akkoord, dan verzoeken we in een stuk van 400-500 woorden in te gaan op de volgende vragen: Wat was de aanleiding voor dit onderzoek? Wat zijn je belangrijkste bevindingen? Welke resultaten hebben je het meest verrast? Op welk hoofdstuk ben je het meest trots? Wat vind je dat elke IC-dokter hierover moet weten? Daarnaast, indien mogelijk, een graphical abstract van de hoofdboodschap van proefschrift, een foto van de promovendus en de omslag van het proefschrift in hoge resolutie. Tot slot ontvangen we graag een PDF-versie van het volledige proefschrift inclusief stellingen. Inzenden kan vanaf 6 maanden voor promotie tot 3 maanden daarna.

Dit vonden jullie ervan
In de rubriek Dit vonden jullie ervan wordt feedback van de lezers afgedrukt. Om feedback te geven scan je de QR-code in het blad. In de volgende uitgave van De Intensivist zal een selectie van reacties worden gepubliceerd.

De Intensivist heeft ook ruimte voor nieuws en tips. Ken je een hele goede podcast, FOAM, of YouTube-kanaal? Laat het ons weten via info@de-intensivist.nl.

Algemene richtlijnen huisstijl

 • Met uitzondering van het eerste woord en de eigennamen worden in de titel geen beginhoofdletters gebruikt;
 • De namen van ziekenhuizen worden in het Nederlands geschreven;
 • Over het algemeen mogen afkortingen niet in de titel worden gebruikt;
 • De corresponderende auteur vermeldt alleen zijn/haar e-mailadres op de titelpagina;
 • De tussenkoppen (bijv. introductie, methoden) moeten vetgedrukt zijn. De subkoppen (bijv. subsectie van methoden) moeten cursief gedrukt en niet vetgedrukt zijn. Gebruik naast de titel niet meer dan twee niveaus van koppen;
 • Niet-standaard afkortingen moeten altijd worden uitgelegd en het gebruik ervan moet tot een minimum worden beperkt;
 • Literatuurreferenties worden opeenvolgend genummerd in de tekst en tussen vierkante haken geplaatst, direct na de interpunctie: [..];
 • Getallen onder de twintig worden gespeld, behalve voor metingen met een eenheid (10 mmol/L) of leeftijd (9 jaar oud), of in een lijst met andere getallen (5 patiënten met pneumonie, 6 met buiksepsis, 21 met urosepsis).

Gebruik cursief wanneer u in de tekst naar tabellen of figuren verwijst; gebruik geen hoofdletter: zie tabel 2.

Referenties
Referenties worden alleen online gepubliceerd en zijn toegankelijk via de QR-code. Indien auteurs een uitgebreide online-versie van hun manuscript indienen, dan heeft deze een aparte (en langere) referentielijst. De Intensivist gebruikt de Vancouver-stijl van verwijzen (deze staat in alle gangbare referentiesoftware, zoals EndNote en Reference Manager). Alleen artikelen waarnaar in de tekst wordt verwezen, worden vermeld. Ze moeten worden gerangschikt in de volgorde waarin ze in de tekst voorkomen en opeenvolgend worden genummerd. Alleen het referentienummer mag in de tekst tussen haakjes staan. […] Vermeld alle auteursnamen (tenzij er meer dan zes zijn, in welk geval afkorten tot drie en ‘et al.’ toevoegen), en paginanummers. Gebruik de Medline-afkortingen voor namen van tijdschriften.

Artikel in tijdschriften: Calandra T, Cometta A. Antibiotische therapie voor Gram-negatieve bacteriëmie. Infecteer Dis Clin North Am. 1991;5:817-34.

Boeken/katernen: Thijs LG. Vloeistoftherapie bij septische shock. In: Sibbald WJ, Vincent JL (eds). Klinische proeven voor de behandeling van sepsis. (Update in intensive care en spoedeisende geneeskunde, volume 19). Berlijn Heidelberg New York, Springer, 1995, pp 167-90.

Conferentiebijeenkomsten/lezingen/voordrachten: Rijneveld AW, Lauw FN, te Velde AA, et al. De rol van interferon-gamma bij pneumokokkenpneumonie bij muizen. 38e Interscience-conferentie over antimicrobiële middelen en chemotherapie (ICAAC). San Diego, Ca., 1998, blz. 290.

Artikel/informatie op website: Samenwerken aan duurzame zorg, landelijke monitor proeftuinen: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2015. (Geraadpleegd op 11 augustus 2015, op http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2015 /07/....)

Tabellen

 • Tabellen worden genummerd en worden als afzonderlijke documenten geüpload;
 • Tabellen worden opgemaakt in Word, met behulp van de tabelfunctie. Andere tabellen (bv. in pdf-formaat of PowerPoint) worden niet geaccepteerd;
 • Gebruik geen interne horizontale of verticale lijnen;
 • Gebruik geen spaties, tabs of harde returns in tabellen;
 • Getallen en percentages worden in dezelfde cel gepresenteerd;
 • Tabellen moeten in de tekst altijd in opeenvolgende numerieke volgorde worden aangehaald;
 • Geef voor elke tabel een tabeltitel op. Plaats deze boven de tabel;
 • Voeg onder elke tabel een legenda toe, bijvoorbeeld om statistische tests uit te leggen, afkortingen uit te schrijven etc. Deze moet, net als de titel, bij de tabel worden toegevoegd, dus niet in het hoofddocument.

Figuren

 • Figuren moeten genummerd zijn en worden geupload als aparte documenten (jpg, tiff of png, minimaal 300 dpi op het af te drukken formaat);
 • Elke figuur moet een titel en een legenda hebben. Deze moeten aan het eind van het hoofddocument worden bijgevoegd (na de tabellen). Korte, duidelijke legenda's maken extra beschrijving in de tekst overbodig. Titel en legenda worden in de publicatie onder het figuur geplaatst;
 • Auteurs die reeds elders gepubliceerde figuren (of tabellen) willen opnemen, moeten bij het indienen van hun manuscript toestemming vragen aan de auteursrechthebbende en aantonen dat deze toestemming is verleend;
 • Figuren kunnen in kleur worden gepubliceerd.

Meerkeuzevragen

 • Meerkeuzevragen moeten in een apart document worden geüpload;
 • De titel van het manuscript en de namen van de auteurs moeten in het document, boven de vragen, worden geplaatst, op dezelfde manier als boven het artikel;
 • De juiste antwoorden moeten worden gemarkeerd (vet/bold).

Auteursovereenkomst
Alle auteurs verklaren dat ze het ingediende manuscript hebben gezien en goedgekeurd. Daartoe ontvangen zij een e-mail vanuit Editorial Manager zodra de eerste auteur het manuscript heeft ingediend. Alle auteurs staan ervoor in dat het artikel het originele werk van de auteurs is en dat het niet eerder is gepubliceerd en niet wordt overwogen voor publicatie elders. Het formulier daarvoor is hier te downloaden. Een artikel wordt alleen gepubliceerd als dit formulier volledig is ingevuld, ondertekend en geüpload in Editorial Manager bij het ingediende manuscript.

Belangenconflict
Auteurs moeten elk belangenconflict aangeven in de tekst. Dit omvat zowel een financiële relatie met een organisatie die het onderzoek heeft gesponsord (financiering, sprekersvergoeding, consultancyvergoeding) als managementrelaties met de organisatie die het onderzoek heeft gesponsord (adviseur, bestuurslid). Ook dienen alle voor het onderzoek verkregen financieringsbronnen te worden vermeld. Een belangenconflictverklaring is opgenomen in de auteursovereenkomst die volledig ingevuld en ondertekend moet worden. Dit formulier dient u als apart document te uploaden bij het indienen van het manuscript. Als er geen belangenconflict bestaat, dienen auteurs te vermelden: De auteurs verklaren dat er geen sprake is van een belangenconflict. Er is geen financiering of financiële steun ontvangen.

Auteursrecht
Het auteursrecht moet worden overgedragen in een schriftelijke verklaring. Die verklaring staat in de auteursovereenkomst die wordt gevoegd bij het indienen van het manuscript. Deze verklaring moet door alle auteurs moet worden ondertekend. In de overeenkomst staat: ‘Ondergetekenden dragen alle auteursrechten van het manuscript (titel van artikel) over aan De Intensivist.

Hoe in te dienen
Dien manuscripten rechtstreeks in bij het editorial office via Editorial Manager op www.de-intensivist.nl.

Peer review
Wanneer een manuscript wordt ingeleverd, wordt eerst beoordeeld of het voldoet aan de criteria voor indiening. Is dat het geval, dan wijst de hoofdredacteur het manuscript toe aan een lid van de redactieraad. Diegene selecteert vervolgens onafhankelijke peer reviewers met expertise op het relevante onderzoeksgebied om het manuscript door collega's te beoordelen en aanbevelingen te doen. Peer reviewers dienen te verklaren dat zij geen tegenstrijdige belangen hebben bij deze taak. Reviewers beoordelen ingediende manuscripten op originaliteit, validiteit en betekenis om de redactieraad te helpen bepalen of een manuscript in hun tijdschrift moet worden gepubliceerd. Alle beslissingen van de redactieraad (accepteren, herzien of afwijzen) worden beoordeeld door de hoofdredacteur. Wij streven ernaar om uw manuscript binnen vier weken na indiening terug te sturen. In het geval van een herziening worden auteurs aangemoedigd om het herziene artikel binnen twee weken na de redactionele beslissing opnieuw in te dienen. De wijzigingen die in het herziene artikel zijn aangebracht, moeten worden gemarkeerd en het manuscript moet vergezeld gaan van een brief met een punt-voor-punt-weerlegging.

Productieproces en proeven
Beslissingen van de redactieraad zijn definitief. Het materiaal dat voor publicatie wordt geaccepteerd, kan worden geredigeerd. De Intensivist behoudt zich het recht voor om de tekst te bewerken wat betreft huisstijl, duidelijkheid, precisie van uitdrukking en grammatica. Auteurs ontvangen een proef per e-mail en beoordelen deze wijzigingen. Zij moeten hun wijzigingen beperken tot het corrigeren van fouten en het desgevraagd verduidelijken van formuleringen. Auteurs dienen binnen 48 uur op de proef te reageren. Daarna ontvangen auteurs nog een drukproef. In principe worden alleen fouten die zijn ontstaan tijdens de opmaak in de drukproef gecorrigeerd.